loader image

Dvasingumas

Gyvenimo pilnatvė

Kristaus pašauktos

Mylėti savo laikmetį

Marijos Ėmimo į Dangų kongregacijos dvasingumo centre yra Jėzaus Kristaus Įsikūnijimo slėpinys. Dievas, paimdamas Margelę Mariją į Dangų, trokšta grąžinti žmonėms Dievo vaikų, kilnumą. Kiekvienas žmogus yra unikalus ir pašauktas tapti tuo, kuo Dievas nori, kad jis būtų. Marijos Eugenijos pedagogika remiasi žmogaus ir pasaulio, sukurtų pagal Dievo paveikslą, vizija.

„Beprotybė yra nebūti tuo, kas esame, tiek pilnai, kiek tai įmanoma.“ Dievas nepaniekina nieko, kas sukurta, viskas turi būti atkurta pagal pirminį grožį Kristuje. Marija Eugenija sako: „Man sunku girdėti, kai žemė vadinama tremties vieta, aš ją matau kaip Dievo šlovės vietą, nes būtent šioje žemėje žmonės gali suteikti Dievui šlovę.“

Marija Eugenija, ugdydama, skleisdama Evangelijos vertybes, siekdama, kad Dievo Karalystė taptų labiau matoma žemėje, nori prisidėti prie radikalių pokyčių visuomenėje. Dievo Karalystė jai yra teisingumas, taika ir grožis.

Ugdymas ir kontempliacija

Marija Eugenija pabrėžė ugdymo ir maldos gyvenimo dermę. Ji teigė, kad moterims, pasišventusioms ugdymo misijai, „labiau už viską reikia nuolatinės maldos ir adoracijos“. Tarp kontempliacijos, misijos ir bendruomeninio gyvenimo yra giluminė darna.

Adoracija

„Aš vis labiau įsitikinu, kad viskas vyksta Švenčiausiojo Sakramento akivaizdoje.“ (Šv. Marija Eugenija, laiškas tėvui d‘Alzonui, 1856 m.)

Seserys, suvokdamos savo pačių silpnumą, atsiduoda Dievo veikimui, aukoja jam viską, ir pripažįsta, kad Dievas yra pirmoje vietoje. Būdamos įsišaknijusios Jame, jos pasiekia tikrąją laisvę. Adoracijos malda yra stiprybės šaltinis, iš kurio kyla kiekviena apaštališkoji veikla, adoracijoje pasaulio reikalai patikimi Jėzui.

Bendruomenės gyvenimas

Bendruomeniniam gyvenimui būdingas paprastumas ir autentiškumas. Bendruomenė kuriasi per maldą, tarpusavio palaikymą ir padrąsinimą. Seserys bendradarbiauja misijoje, kartu švenčia ir poilsiauja.

Ugdymas

Šiandien įvairiose apaštališkose veiklose – mokyklose, formacijos centruose, studentų bendrabučiuose, rekolekcijose, sielovadoje ir socialiniame darbe –seserys dalijasi misija su pasauliečiais. Asumcionistiniame ugdyme raginama įsipareigoti siekti teisingumo, taikos ir kūrinijos išsaugojimo. Kaip ir Marija Eugenija, seserys tiki, kad kiekvienas žmogus turi misiją žemėje ir gali būti permainų bei vilties nešėju.

Visuomenės transformacija

Trokšdamos kurti teisingą visuomenę, seserys siekia užtikrinti kiekvieno asmens orumo pripažinimą. Vykdydamos ugdymo misiją jos lydi žmones ir padeda jiems visapusiškai tobulėti.

Kontempliatyvus gyvenimas

Kiekvieną rytą asmeninėje tylioje maldoje širdis atsigręžia į Dievą, kalbantį per Šventąjį Raštą. Valandų liturgijoje, kurią meldžiasi seserys, psalmėse ir giesmėse pats Kristus šlovina Tėvą. Priešais Švenčiausiąjį Sakramentą seserys toliau aukoja Dievui pasaulį maldaudamos, kad Jis jį perkeistų. Eucharistija yra seserų gyvenimo šerdis.